Obowiązek informacyjny – Sobmet Sobolewski Krzysztof

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Zamiany w przepisach prawa związane z rozpoczęciem stosowania RODO nie wymagają podejmowania przez Państwa jakichkolwiek dodatkowych działań oraz nie mają wpływu na treść dotychczasowej współpracy z Sobmet.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Sobolewski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Sobmet, adres siedziby: Szpitalna 83/87, 09-300 Żuromin, adres do doręczeń: Szpitalna 83/87, 09-300 Żuromin, NIP: 5110099143, REGON: 142090846, (dalej: Sobmet lub Administrator).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • przygotowania oferty, realizacji procesów handlowych i usług;
 • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą;
 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sobmet takich jak ustalenie i dochodzenie roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług;

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę Sobmet.
4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych – innym podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm świadczących usługi księgowe, ubezpieczycieli, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
5. Informujemy, że Sobmet nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów;
6. Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.